OLOcoach

Uw assistent in de fysieke leefomgeving

LEDEN

Even voorstellen?

De hieronder genoemde leden kunnen ook u van dienst zijn.

Ons team

Jan de :Lange

Jan de :Lange

Naam Jan de Lange

Bedrijf De Lange Milieuadvies

Functie Het aanvragen van een vergunning of het indienen van een melding doet u niet dagelijks. De eisen van de overheid zijn ondergebracht in diverse wetten en regels. Sinds 1996 heb ik enkele honderden bedrijven van binnen mogen bekijken. Ik ben betrokken geweest bij tientallen vergunningtrajecten. Hierdoor ken ik de impact van deze wetten en regels. Door deze ervaring kan ik u goed van dienst zijn.

Jan Jacob Breimer

Jan Jacob Breimer

Naam Jan Jacob Breimer

Bedrijf Loket Breimer, bouwkundige toetsing & advies

Functie Het aanvragen en/of behandelen van een omgevingsvergunning, melding of toestemming is een vak apart en vraagt om een eigen specialisme. Dit komt met name doordat de Wabo een integrale wet is, waarbij alle fysieke domeinen moeten worden getoetst. Daarbij wijzigt de wet- en regelgeving ook vaak en kost het veel tijd om up-to-date te blijven. Door mijn expertise in een vroeg stadium in te schakelen krijgt u grip op het aanvraagproces en bent u altijd verzekerd van een deskundige ondersteuning in de behandeling van een aanvraag/melding. Doordat mijn opdrachtgevers zich zowel in de private sector als in de publieke sector bevinden, ontstaat er een gecombineerde zeer praktische werkwijze, welke leidt tot een zeer hoog eind product. Loket Breimer biedt u al deze diensten onafhankelijk aan.

Rigina Zuidema

Rigina Zuidema

Naam Rigina Zuidema

Bedrijf Juridisch Advies Zuidema

Functie Juridisch Advies Zuidema is binnen het bestuursrecht gespecialiseerd in het omgevingsrecht en algemeen bestuursrecht. En biedt begeleiding en advies aan particulier en bedrijf voor de benodigde toestemmingen voor bouw- en ruimtelijke plannen. Ook kan juridisch Advies Zuidema u bijstaan indien achteraf blijkt dat u niet over de vereiste toestemmingen beschikte. Of indien u in verweer wilt gaan tegen een voor u negatief besluit. Uw adviseur is Rigina Zuidema. Ze is een ruimtelijk jurist met een bouwkundige achtergrond. Ze heeft jaren lang ervaring als juridisch (beleids) medewerker bouwen binnen diverse gemeenten. In 2011 heeft ze de ommezwaai gemaakt en is gestart met Juridisch Advies Zuidema. In 2013 heeft ze haar opleiding ?omgevingsjurist? aan de open universiteit afgerond. Het ondernemerschap heeft ze van jongs af aan meegekregen. Met haar kennis en ervaring kent ze de juiste en beste procedures en weet deze op het juiste moment inzetten om uw plannen te realiseren. Omdat ze de taal van de ambtenaar spreekt en een bouwkundige achtergrond heeft, begeeft zij zich in de unieke positie om uw plan op de juiste wijze vertalen conform de geldende regelgeving. De ruimtelijke plannen die zij opstelt zijn toegesneden op de voorgenomen ontwikkeling en met een doorkijk naar de toekomst. Daarnaast is zijn zeer ervaren om vast gelopen processen weer op koers te brengen. In alle gevallen is volgens Rigina oog voor kansen en risico?s een belangrijk aspect om het gewenste resultaat te behalen.

Luitzen Nijdam

Luitzen Nijdam

Naam Luitzen Nijdam

Bedrijf ArgeoBoor

Functie Kwaliteit en Vergunning ArGeoBoor heeft een opgravingsvergunning voor het uitvoeren van archeologisch booronderzoek, die is afgegeven door het Ministerie van OC en W. Wij werken Conform de KNA (Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie). Opdrachtgevers: - particulieren - projectontwikkelaars - overheden - bouwbedrijven - etc.

Ronald Blom

Ronald Blom

Naam Ronald Blom

Bedrijf Vergunningenshop

Functie Ik ben afgestudeerd planoloog/ sociaal geograaf die sinds 2012 werkzaam is bij het Vergunningenhuis en de Vergunningenshop. Ik ben een generalist die precies weet hoe hij de verschillende werkvelden en speciaisten bij elkaar moet brengen om zo tot een goed vergunningenadvies te komen.

Krijn de Ruijter

Krijn de Ruijter

Naam Krijn de Ruijter

Bedrijf Arom

Functie Arom is gespecialiseerd in: Bestemmingsplannen Omgevingsvergunningen Ruimtelijke onderbouwingen Nadeelcompensatie En de daarbij behorende juridische en pro?ce?du?rele be?ge?lei?ding, onder meer, in de vorm van: Inspraak Zienswijzen Bezwaar Beroep Rechtbank Beroep Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State

Douwe Terpstra

Douwe Terpstra

Naam Douwe Terpstra

Bedrijf BügelHajema

Functie Douwe is een zeer ervaren adviseur die een brede kennis heeft op het gebied van de toepassing van de Natuurbeschermingswet 1998. Voor het opstellen van een voortoets, verstorings- en verslechteringstoets, een passende beoordeling en het aanvragen van een Natuurbeschermingswetvergunning heeft hij alle kennis in huis.

Jan Bakker

Jan Bakker

Naam Jan Bakker

Bedrijf Bakker Milieuadvies

Functie Wij zijn een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van milieu, omgeving en veiligheid. Wij ondersteunen en adviseren zowel overheid als bedrijfsleven. Onze kracht: we combineren ervaring en deskundigheid met een duidelijke, proactieve aanpak en no nonsense mentaliteit. Wij zijn onder andere gespecialiseerd in: Omgevingsrecht/milieu Advisering van bedrijven bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) Arbo/kwaliteitszorg RI&E Machine RI&E Managementsystemen

Gerrit Haandrikman

Gerrit Haandrikman

Naam Gerrit Haandrikman

Bedrijf Haro Milieuadvies

Bedrijf Ervaring met ruimtelijke ordeningsaspecten, ontwikkelen bedrijfsterreinen en het maken van milieuparagrafen (geur, luchtkwaliteit, bodem, externe veiligheid, grondverzet Bbk, waterparagrafen en waterbesparingsmogelijkheden) bij bestemmingsplannen. - in 2009-2012 ruime ervaring opgedaan bij het opstarten van verzoeken tot bestemmingsplanwijzigingen en tav. de nodige onderzoeken Flora en faunawet, Nbw, archeologische en bodemkundige onderzoeken, landschappelijke inpassingsplannen en planologische haalbaarheidstoetsen verricht. - Uitvoeren van locatieonderzoeken en opzetten locatiematrixen op basis van weegfactoren.. - In 2009-2010 ervaring verkregen met het opstellen van aanmeldnotities Mer (2 stuks) voor biogasinstallaties en -locaties en opstellen voormvrije Mer's. - Bekend met GIS-pakketten en het gebruik ervan. Geven van externe veiligheidsadviezen (BEVI), buisleidingen, transport gevaarlijke stoffen, BRZO verplichtingen, milieucomponent in bestemmingsplannen, veiligheidsrapporten, veiligheidsbeheerssystemen, opstellen procedures en werkinstructies, opstellen calamiteitenplannen, milieuprgramma's, duurzaamheid, opstellen QRA's, RBM II berekeningen, vuurlastberekeningen, veiligheidsvoorzieningen LPG tankstations, saneringen bij BEVI bedrijven enz. Ruime ervaring met geluidsaspecten met name t.a.v. bedrijven en industrieterreinen, opstellen van akoestische rapporten, adviezen en het beoordelen van akoestische onderzoeken van derden. Luchtkwaliteitsadviezen en geuronderzoeken en ontwikkelen en inrichten bedrijfsterreinen.

Willem Foppen

Willem Foppen

Naam Willem Foppen

Bedrijf Omgeving Manager

Functie Omgeving Manager is de nieuwe naam van Foppen Advies. Omgeving Manager is een adviesbureau gespecialiseerd in omgevingsrecht, bodemonderzoek en -sanering, milieumanagement, effectonderzoek, gemeentelijke verordeningen, ruimtelijke onderbouwing, milieueffectrapportage, drank- en horecawet etc.

Frank Postma

Frank Postma

Naam Frank Postma

Bedrijf Bouwvisie BV

Functie Adviesbureau voor pragmatische, duurzame en betaalbare oplossingen in de bouwsector. De volgende werkzaamheden worden aangeboden: - duurzaamheidsconcepten - omgevingsvergunningen / bouwbesluit berekeningen - bouwfysica - installatie advies - bouwcontroles (bouwfysisch en installatietechnisch) - Stabu bestekken en PvE - Energie monitoring Bouwvisie gebruikt alle aanwezige kennis om een project integraal te benaderen en stelt de klant altijd centraal.

Luuk de Witt

Luuk de Witt

Naam Luuk de Witt

Bedrijf ML Juridische Dienstverlening

Functie Jurist bestuursrecht met als specialisaties: alg. bestuursrecht, omgevingsrecht, vergunningvrij bouwen, nadeelcompensatie, planschade, agrarisch recht en burenrecht.

Simon de Pooter

Simon de Pooter

Naam Simon de Pooter

Bedrijf Adviesbureau

Functie Ik heb jarenlange ervaring als (senior) vergunning- en omgevingsmanager en projecten uitgevoerd voor diverse opdrachtgevers, zoals: Rijkswaterstaat, Grontmij, Provincie, Dura Vermeer, Wagemaker Rosmalen, Mobilis, Aveco de Bondt (Volker Wessels), Visser & Smit Hanab. Als milieukundige heb ik een brede kennis en ervaring met de aspecten geluid, luchtkwaliteit, bodem, water en natuurwetgeving. Dit zowel met het uitzetten van onderzoeken als het interpreteren van rapportages en dit communiceren naar uitvoerenden. Vanaf 2000 betrokken bij grote infraprojecten en daarmee een brede ervaring met civiele technieken, ook in de planvorming-fase. Ervaring met planologische procedures o.a. door het opstellen van planologische onderbouwingen bij bestemmingswijzigingen. Als omgevingsadviseur betrokken bij procedures in het kader van de Trac?wet en implementeren van aanpassingen bij de project-uitvoering.

Maik Passchier

Maik Passchier

Naam Maik Passchier

Bedrijf AMA Milieuadvies Arbo & MVO

Functie AMA loodst uw bedrijf veilig door wet- en regelgeving op het gebied van Arbo, Milieu en MVO. Als uw huisspecialist staat AMA u bij op organisatorisch en technisch vlak. Ook probleeminhoudelijk of in de communicatie met de overheid is AMA de juiste partij. AMA weet de weg in het woud van regelgeving en heeft een groot netwerk van specialisten. Bij AMA komt uw bedrijf op de eerste plaats. Een AMA-specialist neemt uw bedrijfsvoering serieus. Ervaart u Milieu, Arbeidsomstandigheden en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) als tijdrovend, lastig en duur? Door AMA op tijd in te schakelen kunnen deze onderwerpen snel en soepel ingevoegd worden, zo heeft u er geen omkijken naar. Uw imago, een goed imago U wilt een blijvend goed imago voor uw bedrijf en u wilt uw werknemers ook in de toekomst fit en gezond aan het werk houden. Milieu, Arbeidsomstandigheden en MVO zijn daarom steeds belangrijker voor uw organisatie. Al deze onderwerpen in 1 hand, de optimale oplossing voor het juiste imago. AMA voorkomt knellende voorschriften Voorkom dat de Arbo- en Milieuregels alleen maar ballast zijn in uw bedrijfsvoering. AMA helpt u om nieuwe of bestaande regels soepel in te voegen in uw bedrijfsvoering. Een AMA-specialist zet uw bedrijfsbelang voorop. Daarmee voorkomt u knellende voorschriften en is de kans groot dat u geld bespaart. Vraag het AMA! Expertisegebieden: Vergunningtrajecten Energiebesparing Afvalpreventie ATEX-rapportage Opslag gevaarlijke stoffen Uitvoering van RI&E's Werkplekonderzoek MVO-scan AMA als intermediair tussen u en de overheid en andere partijen En nog veel meer...

Aart Fransen

Aart Fransen

Naam Aart Fransen

Bedrijf BügelHajema

Functie Vanuit zijn professie als verkeerskundige en milieukundige kan Aart u bijstaan bij: - verkeerskundig ontwerp - verkeersveiligheid - verkeerskundig onderzoek, ontwerp en techniek - onderzoek weg- en railverkeerslawaai - onderzoek industrielawaai - onderzoek luchtkwaliteit fijn stof, geur en stikstof

Petra Smit

Petra Smit

Naam Peter Smit

Bedrijf BügelHajema

Functie BügelHajema Adviseurs is een allround adviesbureau voor ruimtelijke ordening en milieu en behoort met ruim 60 medewerkers tot de grote onafhankelijke ruimtelijke adviesbureaus van ons land, met vestigingen in Assen, Amersfoort en Leeuwarden. Bij ons werken mensen met brede kennis en mensen met een scherp specialisme. Met de vele disciplines die wij in huis hebben en met het netwerk waarover wij beschikken, kunnen wij verbanden leggen; verbanden die nodig zijn om echt voldragen oplossingen te bieden. Onze adviseur Petra Smit heeft als specialisme ruimtelijk bestuursrecht en kan bedrijven en particulieren ontzorgen bij het verkrijgen van de benodigde toestemmingen voor het realiseren van bouwplannen en (bedrijfs)activiteiten op een bepaalde locatie. Daarbij moet u denken aan het opstellen van een bestemmingsplan en/of de aanvragen voor alle benodigde omgevingsvergunningen, met de daarbij behorende onderzoeken. Ook kan zij u ondersteunen bij het verdere proces (overleg met gemeente, indienen en behandelen van bezwaar en beroep).

Rinze Riemersma

Rinze Riemersma

Naam Rinze Riemersma

Bedrijf DMA Bouwkundigadviesbureau

Functie Bij DMA bouwkundig bureau kunt u terecht voor bouwkundig advies, ontwerp, bouwtoezicht en bouwbegeleiding en voor bouw-technokeuringen. We zijn een jong en dynamisch bedrijf en werken voor architecten, aannemers en particulieren in het noorden van Nederland. Een gespecialiseerd team van ingenieurs richt zich met name op nieuwbouw, verbouw, aanbouw en renovatie van bestaande woningen en bedrijfspanden. Wij leveren bouwtekeningen, ontwerp-, bestek- en detailtekeningen, stellen bouwvergunningen op en doen de aanvraag daarvan, maken EPN-berekeningen (Energie Prestatie Normering), maken daglicht- en ventilatieberekeningen en geven begeleiding en advies bij bouwkundige aspecten, en digitaliseren handmatige tekeningen.

Bart Verkruyssen

Bart Verkruyssen

Naam Bart Verkruyssen

Bedrijf Bouwkundig teken- en adviesbureau

Functie Een dynamisch bouwkundig teken- en adviesbureau, 24/7 bereikbaar.

Jan Campmans

Jan Campmans

Naam Jan Campmans

Bedrijf Campmans Advies

Functie Adviesbureau voor het aanvragen van bouw-, aanleg- en monumentenvergunningen met daarbij een haalbaarheidsonderzoek, sloop-, toetsing van het bestemmingsplan en bouwbesluit.

Enrico van Dijk

Enrico van Dijk

Positie Enrico van Dijk

Over Advies en Detachering Van Dijk en Omgeving

Functie Ruime ervaring met coördineren en schrijven van ruimtelijke plannen, zoals bestemmingsplannen, ruimtelijke onderbouwingen voor projectbesluiten en omgevingsvergunningen en stedenbouwkundige en regionale visies. Overleg met en advisering aan belanghebbenden, management en bestuurders over afweging van belangen en afhandeling van juridische procedures. Werkt graag als contactpersoon tussen burgers, ondernemers en bestuursorganen om te komen tot praktische oplossingen en goede informatieverstrekking.

Rens Bolkestein

Rens Bolkestein

Naam Rens Bolkestein

Bedrijf Brolyn

Functie Samen weten we alles! U kent uw processen het beste. Ik weet hoe we uw processen het beste kunnen beschrijven. Daarmee kunnen we samen uw processen beheersen en veiliger maken voor mens en milieu. Ik help u uw vergunningen te actualiseren en milieutechnische onderzoeken uit te voeren. Specialismen: » Opstellen en implementeren van kwaliteits-, arbo- en milieuzorgsystemen. » Uitvoeren van interne controles en pré-audits. » Aanvragen van vergunningen en indienen van meldingen voor bedrijven. » Uitvoeren van milieutechnische onderzoeken voor bedrijven. » Coördineren en uitvoeren van milieutaken voor gemeenten » Interim-management van milieu-afdeling bij gemeenten; » Verlenen van milieuvergunningen voor gemeenten, provincies en Omgevingsdiensten (RUD's). » Toezien op naleving van deze vergunningen.

Nicolien Wolf

Nicolien Wolf

Naam Nicolien Wolf

Bedrijf Wolf Milieu Consult

Functie Mijn passie is bedrijven en overheden te helpen bij vraagstukken op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening. Ik adviseer op het gebied van omgevingsmanagement, vergunningenmanagement, wabo-vergunningen, externe veiligheid, bedrijven en milieu-zonering, geluid, lucht, water, natuur, etc, De quickscan-milieu is een van mijn specialiteiten. Deze scan is nuttig bij de aan- en/of verkoop van een stuk grond. Sinds 1996 ben ik werkzaam op het gebied van milieu. Ik heb afgelopen 19 jaar gewerkt voor: - milieuadviesbureau de Straat Milieuadviseurs; - DCMR milieudienst Rijnmond; - milieudiensten Midden-Holland; - milieudiensten West-Holland; - provincie Zuid-Holland; - gemeente Delft - gemeente Schiedam - Rijkswaterstaat - IPO interprovinciaal overleg

Wilhelm van Reenen

Wilhelm van Reenen

Naam Wilhelm van Reenen

Bedrijf Buro voor ontwerp en bouwadvies van Reenen

Functie Bouwen op zich is geen doel op zich. Het is niet allemaal onbelangrijk, maar wat mij motiveert is de eindgebruiker. Die heeft een ruimtebehoefte of verhoging van het kwaliteitsniveau voor ogen. En juist dat bereikbaar te maken, dat is mijn inzet. Misschien doe ik het wel anders als wat de opdrachtgever eerst voor ogen had. Dat is het mooie samenspel van ideeën, van mogelijkheden, maar wel samen en vooral voor de eindgebruiker. Immers zijn de keuzes in de toekomst mede gebaseerd op de keuzes van nu. Het is net als innovatie. Ook geen doel op zich, maar wel een prikkel scherp te blijven en de focus (opnieuw) te richten. En juist in het voorbereidings- en uitwerkingstraject worden veel keuzes vastgelegd die van invloed zijn op de kwaliteit van wonen en werken. Daarin voortdurend scherp te blijven en actief bezig te zijn motiveert mij. Ik heb veel ervaring in het uitwerken en begeleiden van bouwplannen, zowel nieuw als bestaand. Daarnaast heb ik diverse functies vervult in de architectenbranche. Van tekenaar tot projectleider.

Martijn Rosens

Martijn Rosens

Naam Martijn Rosens

Bedrijf BWT-Team

Functie BWT Team is gespecialiseerd in de bouw- en woningtoezicht in de ruimste zin van het woord. Met onze kennis en expertise kunnen wij onze klanten goed begeleiden en adviseren bij een aanvraag om omgevingsvergunning of de afhandeling van een omgevingsvergunning tot aan start bouw. Daarom onze slogan: Alles op het gebied van Bouw- en Woningtoezicht. Wat kunt u van ons verwachten. Wij verrichten werkzaamheden voor bouwbedrijven, gemeenten en consumenten. Daarbij kunt u bijvoorbeeld denken aan het vooraf toetsen van uw omgevingsaanvragen gevolgd door het begeleiden ervan, inhuur om achterstanden weg te werken of bouwbesluittoetsen uit te voeren, het begeleiden van uw omgevingsvergunningsaanvragen of de advisering hierover. Wij leveren u altijd het gevraagde maatwerk. Als u geinteresseert bent geraakt, kijkt u dan verder op onze site en neemt u geheel vrijblijvend contact met ons op om te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen.

Jan Mooij

Jan Mooij

Naam Jan Mooij

Bedrijf Mooij Advies

Functie Casemanager omgevingsvergunningen Vergunningverlener omgevingsvergunningen Specialismen: Beleidsadvisering bouwkundige wet- en regelgeving, Planning en organisatie Handhaving en toezicht (bouw- en woningtoezicht) Beheer en Onderhoud gebouwen (voorbereiding, advisering, uitvoering) Bouwkundig en Weg- en Waterbouwkundig tekenwerk (traditioneel)

Erwin Venema

Erwin Venema

Naam Erwin Venema

Bedrijf Loket Venema

Functie Als juridisch specialist vergunningen & handhaving werkzaam op het gehele vlak binnen de fysieke leefomgeving, met specialisatie handhaving, omgevingsvergunningen, ruimtelijke ordening, bijzondere wetgeving op lokaal niveau.

Martin Turksema

Martin Turksema

Naam Martin Turksema

Bedrijf Bouw Brand Adviesbureau

Functie U bent op zoek naar een bouwkundige en/of brandveiligheidsdeskundige. Bij Bouw Brand Adviesbureau kunt u vrijblijvend om informatie vragen. Als het nu gaat om een aanvraag voor omgevingsvergunning, controles tijdens bouwwerkzaamheden, een brandveiligheidsinventarisatie, inventarisatie van uw woning of bedrijfspand op grond van een of meerdere onderdelen van het Bouwbesluit of algemene informatie omtrent het bouwen neem dan gerust contact op.

Marcel van Amerongen

Marcel van Amerongen

Naam Marcel van Amerongen

Bedrijf Vlampunt

Functie Als adviseur brandveiligheid streef ik naar de meest effectieve en efficiëntste oplossing bij het realiseren van een brandveilig gebouw, waardoor ook onnodig hoge investeringen achterwege blijven en schijnveiligheid wordt voorkomen. Bewustwording en anders omgaan met risico’s zijn voor mij daarbij belangrijke pijlers. Veel ervaring met het geven van een gedegen en onderbouwd advies bij het vernieuwen of aanpassen van brandmeldingsinstallaties of het brandwerend afwerken van (bestaande) brandcompartimenten. Ik begeleid klanten bij het opvragen van, en beoordelen van diverse offertes. Onafhankelijk adviseur en toezichthouder op de uitvoering van werkzaamheden die de brandveiligheid in een gebouw of woonhuis vergroten. Expert in: • het realiseren van kostenbesparing door advies op maat • het scherp en transparant in kaart brengen van verschillende mogelijkheden en gelijkwaardige oplossingen • het op de juiste wijze toepassen van het Bouwbesluit 2012, met name bij verbouw, renovaties en nieuwbouw projecten • het in lijn brengen van brandveiligheid met de Arbo- en milieu wetgeving.

Siemon Faber

Siemon Faber

Naam Siemon Faber

Bedrijf SGF-Advies

Functie SGF-Advies is een adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening, en sinds medio 2008 actief in heel Nederland. Ruimtelijke ordening is een complex vakgebied en voor buitenstaanders vaak moeilijk te begrijpen. Door mijn jarenlange ervaring (25 jaar), verkregen bij verschillende gemeenten, kan ik ondersteuning bieden bij het indienen van een integrale aanvraag of bij het begeleiden van ruimtelijke initiatieven van particulieren of bedrijven. Zo kan ik de schakel zijn tussen u of uw bedrijf en de overheid. U kunt me vragen voor het opstellen van een ruimtelijke onderbouwing voor een aanvraag omgevingsvergunning, een bestemmingsplan maken, maar ook voor een aanvraag Nb-vergunning.

Carola van den Heuvel

Carola van den Heuvel

Naam Carola van den Heuvel

Bedrijf JurAdOre

Functie JurAdOre is een adviesbureau op het gebied van het Omgevingsrecht voor particulieren en bedrijven, alsmede voor personele ondersteuning voor de overheid, Advies op het gebied van onder andere omgevingsvergunningen, handhavingsvraagstukken en bezwaar- en beroepsprocedures. Voor meer informatie, bezoek mijn website van juradore.nl.

 

 

Openingstijden

Openingstijden

ma, di  maandag, dinsdag:   8:30-17:00
wo  woensdag:   830-17:00
do, vr  donderdag, vrijdag:   8:30-17:00


Buiten kantoor tijden kunt u een bericht achter laten, wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.


 

 

 

 


Deze RSS-feed-widget is nog niet geconfigureerd.